Operation X Tv2.dk: Listeriafund hos dansk fiskevirksomhed (Pressemeddelelse)

Operation X Tv2.dk: Listeriafund hos dansk fiskevirksomhed (Pressemeddelelse)

Lektor og hygiejneekspert Michael René besvarer en henvendelse fra Tv2 Operation X om en fødevarevirksomhed, der har ompakket fisk og forfalsket en laboratorietest. Historien er lavet i samarbejde med journalist Steen Schat-Holm samt vært og journalist Morten Spiegelhauer, d. 18. okt. 2018. Se indslaget på Tv2 om fiskefabrikkens hemmelighed eller se det på Tv2 Play, link >> 
PS: Disse dage er meget travle. Derfor har jeg skrevet nedenstående pressemeddelelse med mit syn på sagen. Anvender du citater fra nedenstående tekst, så send citatet til godkendelse på min mail  –  på forhånd tak.  

Annonce
Pressemeddelelse fra Michael René om historien fra Operation X om fiskesagen d. 18. okt. 2018

Samlet set er der tre aktører i denne sag: 1. Fødevarevirksomheden, 2. Rejseholdet fra fødevarestyrelsen og 3. Kunden som køber de omtalte fisk med Listeria. Herunder er mine kommentarer til de tre områder fra Tv2s udsendelse Operation X.

1. Fødevarevirksomheden

Det er ikke i orden eller hygiejnisk forsvarligt at forfalske en laboratorietest, der påviser Listeria Monocytogenes. Det er ikke i orden at virksomheden, derefter udformer en falsk laboratorietest, hvor der IKKE forekommer Listeria. Det er principielt forkert, og det eliminerer hele sporbarhedsprincippet. Lad os antage, at der kommer et udbrud i Spanien med de eksporterede og inficerede fisk, så stopper den spanske efterforskning hos den kunde, der har købt den danske listeriafisk. For den danske laboratorietest viser at der ikke forekommer Listeria, men denne test er forfalsket. På den måde allokeres problemet med Listeria til den specifikke spanske kunde i Spanien, og sporet når ikke nødvendigvis tilbage til den danske fiskevirksomhed. Den danske fiskevirksomhed kan hypotetisk sende flere partier med fisk med risici for, at der forekommer Listeria. Det ødelægger hele sporbarhedsprincippet, og det er ikke i orden.

Regler om sporbarhed er beskrevet i forordningen om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 178/2002 28 januar 2002. Her står der i pkt. 29.:

“Det er nødvendigt at sikre, at en fødevare- eller foderstofvirksomhed, herunder en importør, i det mindste kan fastslå, hvilken virksomhed der har leveret den fødevare eller det foder, dyr eller stof, der måtte indgå i en fødevare eller et foder, således at sporbarheden i tilfælde af en undersøgelse er sikret i alle led”.

Når laboratorietesten ikke viser at der forekommer Listeria i fisken, så må problemet allokeres til nogle interne hygiejniske problemstillinger.

Dertil må fødevarer – herunder fisk, der i henhold til lovbekendtgørelse 999 af 02/07 2018, som “kan være uegnede til anvendelse som menneskeføde eller foder, her kan ministeren fastsætte regler herom, herunder forbyde, begrænse eller fastsætte vilkår for markedsføring af sådanne varer”. Når en laboratorietest forfalskes, så kan det ikke dokumenteres om en given fisk er egnet eller uegnet til menneskeføde eller ej. Dertil når fødevarer ompakkes, så kan det ikke dokumenteres om en given fødevarer er egnet eller uegnet til menneskeføde.

Beskrivelsen uegnet som menneskeføde er en kontant beskrivelse, men hvis fisken med Listeria indeholder Listeria Monocytogenes i alt for høje doser efter tilberedning hos den spanske virksomhed, så kan fisken være farlig at indtage.

PS: Disse dage er meget travle. Derfor har jeg skrevet denne pressemeddelelse med mit syn på sagen. Anvender du citater fra nedenstående tekst, så send citatet til godkendelse på min mail  –  på forhånd tak.  

Annonce
2. Fødevarestyrelsens rejsehold

Fødevarestyrelsens rejsehold har modtaget to anmeldelser fra to tidligere medarbejdere og dertil også en politianmeldelse omkring sagen jf. Tv2 Operation X oplysninger. Generelt har jeg stor tillid og stor respekt for det store arbejde som fødevarestyrelsen udfører hver eneste dag, herunder også rejseholdets store arbejde.

Jeg kender ikke rejseholdets opgaver den pågældende dag og der kan have været mere presserende sager end denne sag. I denne sag er der nemlig tale om frossen fisk, som sendes til tilberedning hos en anden virksomhed. Umiddelbart er det ikke sikkert at risikoen er overhængende, men det er absolut ikke tilladt at forfalske en laboratorietest.

Direktøren holder et møde med rejseholdet og direktøren viser rejseholdet en laboratorietest, som er den test, der senere viser sig at være den falske laboratorietest. Rejseholdet beder direktøren om at ringe laboratoriet op for at dokumentere testens sporbarhed og korrekthed. Laboratoriet fortæller, at de ikke kan genfinde laboratorietesten i deres arkiv. Her bør der være en såkaldt rød lampe, der blinker om at der er noget galt. Men igen, der er ikke tale om en akut sag, da der er tale om en sending med fisk, der tilberedes hos den spanske kunde. Det er mere en principiel sag, der eliminerer sporbarhedsprincippet.

PS: Disse dage er meget travle. Derfor har jeg skrevet denne pressemeddelelse med mit syn på sagen. Anvender du citater fra nedenstående tekst, så send citatet til godkendelse på min mail  –  på forhånd tak.  

Annonce
3. Kunden i Spanien

Det er meget oplagt at den spanske kunde ikke ønsker, at kommentere på denne sag, da de kan tabe troværdighed ved at være nævnt i en sag om importeret fisk med Listeria. Kunden har i henhold til Tv2s oplysninger, valgt at forebygge fremtidige hypotetiske episoder som denne ved at opsige samarbejdet med den danske virksomhed.

PS: Disse dage er meget travle. Derfor har jeg skrevet denne pressemeddelelse med mit syn på sagen. Anvender du citater fra nedenstående tekst, så send citatet til godkendelse på min mail  –  på forhånd tak.  

Annonce
Mikrobiologiforordningen (2073/2005): “….., anbefalede man som målsætning at holde koncentrationen af Listeria monocytogenes i fødevarer under 100 cfu/g“.

.

Kilder

Bekendtgørelse af lov om fødevarer LBK nr 999 af 02/07/2018. Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202105

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&rid=1

Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32005R2073

Kontrolrapport 1 d. 20-06-2018. Link: http://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1497027

Kontrolrapport 2 d. 23-08-2018. Link: http://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1514868

Kontrolrapport 3 d. 24-09-2018. Link: http://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1526436

Kontrolrapport 4 d. 08-10-2018. Link: http://www.findsmiley.dk/Sider/KontrolRapport.aspx?Virk1533174

.

error: